การศึกษาการแสดงออกของยีนระดับเซลล์ (single-cell Transcriptomics) ในการวิจัยทางชีวโมเลกุลระดับนานาชาติ และในประเทศไทย

  • รองศาสตราจารย์ ดร. วโรดม เจริญสวรรค์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 11, 2020